پیام شما ارسال شد.
بازگشت

بازگشت به هفده‌سالگی

ویوله‌تا پارا 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
بازگشت به هفده‌سالگی

بازگشت به هفده‌سالگی
پس از قرنی زندگی
هم‌چون گشودن رازی است
بی‌نیاز ِحکمت و کفایت

ناگهان
ظرافتی چون لحظه‌ها یافتن
هم‌چون کودکی در حضور خدا
احساسی ژرف در خود جستن
احساس من
در این لحظه‌ی حاصل‌خیز

احساس من می‌گردد و بازمی‌گردد
هم‌چون پیچکی بر دیوار
احساس من می‌روید و می‌بالد
هم‌چون گلسنگی بر صخره

من پس می‌روم
شما پیش
ارتباط
در لانه‌ی من حلقه بسته
با همه‌ی رنگ‌هاش
در همه‌ی رگ‌هام دویده
حتا زنجیرهای پولادین
که سرنوشت به پای ما می‌بندد
الماسی است نفیس
که روح آرام‌ام را روشن می‌کند

آن‌چه احساس درمی‌یابد
منطق نمی‌فهمد
حتا شفاف‌ترین حرکات
حتا بسیط‌ترین افکار
همه‌چیز در لحظه دگرگون می‌شود
جادوگر ِگردن‌فراز
فریبا و دل‌ربا
از نفرت و خشونت دورمان می‌کند
علم ِعشق
گناه‌مان را پاک می‌کند

عشق گردبادی است ناب و اصیل
حتا حیوانات وحشی
نغمه‌ی دل‌نوازش را زمزمه می‌کنند
عشق زایر را از سفر باز می‌دارد
زندانی را آزاد می‌کند
عشق
به نیروی بی‌رقیب‌اش
پیر را کودک می‌کند
دل‌بستگی
بدی را
بی‌ریایی و خلوص می‌کند

پنجره چارطاق گشوده است
افسون ِناب و دل‌فریب
پنجره را گشوده است
عشق
هم‌چون صبحی گرم
با جامه‌ی خویش وارد شده
نغمه‌ی زیبای شیپورش
گل یاس را شکوفانده

هم‌چون فرشته بال می‌گشاید
به آسمان گوشواره می‌آویزد
هفده‌سالگی من
فرشته را مومن می‌کند