پیام شما ارسال شد.
بازگشت

صورت‌ات تراشیده از سنگ...

چزاره پاوزه 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
صورت‌ات تراشیده از سنگ...

صورت‌ات تراشیده از سنگ
خون‌ات از زمین صلب
از دریا آمده‌ای
همه‌چیز را می‌بری
سبک و سنگین می‌کنی
همه‌چیز را پس می‌زنی
هم‌چون دریا
در قلب‌ات سکوت است
کلمات را می‌بلعی
تاریکی هستی
سپیده‌دمان خاموش‌ات می‌کند.

به صداهای زمین ماننده ای
پشنگه‌ی فروافتادن سطل در چاه
تِپ ِافتادن سیب از درخت
کلمات تسلیم
صدای قدم‌ها بر درگاه
گریه‌ی پسربچه
صداهای بی‌وقفه
گنگ نیستی
تاریکی هستی.

سردآب دربسته‌ی زمین مقهوری
آن‌جا که پسرکی پابرهنه اگر وارد شود
هرگز فراموش نخواهد کرد
اتاقی تاریک
که پسربچه هرگز فراموش نخواهد کرد
هم‌چون سرایی باستانی
آن‌جا که سپیده‌دمان هویدا می‌شود.