پیام شما ارسال شد.
بازگشت

خلسه‌ی خاک

گلائوبه روشا 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
خلسه‌ی خاک

آن‌گاه که واقعیت از زیبایی پیشی می‌گیرد
خلوص‌مان را در این بوستان امراض استوایی از کف می‌دهیم
با مردم بی‌خون در هوایی نفس می‌کشیم
که از آن ِکرم‌های خلل‌وفرج حیوانات است
و یا از خیابان‌ها به کنج خانه‌ها می‌گریزیم،
مهلک‌ترین اشکال مرگ در پی‌مان می‌آید
در هیات خوراک، کتاب،
صفحه‌ی موسیقی، لباس، ظرف، پوست
جگر از خشم می‌ترکد
گلو به هراس می‌افتد
و هراس فراموشی گنگ ما است.

عاقبت مرگ
در هیات جانوری متجاوز درمی‌رسد.